Michelin Bloomnet Team

team kolarski

O projekcie

Od ustawek do szosowego teamu

Ten wyścig rozpoczął się od grupy kolarskich zapaleńców, którzy regularnie spotykali się na treningach pod szyldem Olsztyńskich Ustawek Szosowych. Grono kolarzy rosło, a wraz z nimi liczba przejechanych kilometrów. Coraz lepsze wyniki zawodników sprawiły, że podjęto decyzję o założeniu grupy Michelin Bloomnet Team, która jeździłaby w największych amatorskich wyścigach. Jako jeden ze sponsorów nakręcaliśmy zespół do coraz lepszej jazdy. Najpierw zaprojektowaniem strojów, a następnie stworzeniem strony i obsługą PR. Dziś MBT jest jedną z czołowych sił kolarskich na Warmii i Mazurach.

Klient

Zakres działań

Stroje kolarskie Stroje kolarskie
RWD RWD
Działania PR Działania PR
strona WWW stroje kolarskie działania PR
zobacz online
olsztynskie ustawki www

Strona WWW

No­wa stro­na mia­ła z jed­nej stro­ny być a­trak­cyj­ną wi­zy­tów­ką teamu, z dru­giej zaś miej­scem naj­śwież­szych in­for­mac­ji z ko­lar­skich tras. Dla­te­go też w se­kcji „Plan star­tów” mo­żna zna­leźć wy­ni­ki wszys­tkich wy­ści­gów, w któ­rych bra­li u­dział po­szcze­gól­ni za­wod­ni­cy. Stro­na zo­sta­ła w peł­ni do­sto­so­wa­na rów­nież do u­rzą­dzeń mo­bil­nych.

placeholder+image

Projekty strojów

Cho­ciaż to gru­pa a­ma­tor­ska, to za­pro­jek­to­wa­ne przez nas stro­je są w peł­ni pro­fes­jo­nal­ne. Zad­ba­liś­my nie tyl­ko o to, że­by o­dzież jak naj­bar­dziej speł­nia­ła o­cze­ki­wa­nia za­wod­ni­ków, ale też spon­so­rów teamu, któ­rzy się na niej pre­zen­tu­ją. Dzię­ki temu MBT to jed­na z naj­bar­dziej wy­róż­nia­ją­cych się grup w pe­le­to­nie.

glass of vine
glass of vine

Działania PR

Działania PR

Robimy wszystko, aby o startach naszych kolarzy było jak najgłośniej. Z myślą o lo­kalnych mediach regularnie przygotowujemy relacje z wyścigów, a ogólnopolskim redakcjom proponujemy artykuły eksperckie poruszające tematykę kolarstwa amatorskiego w Polsce.

działania pr naszosie.pl       wama-sport.pl

Cele

  • Przed­sta­wie­nie Michelin Bloomnet Team ja­ko pier­wszej w Ol­szty­nie i czo­ło­wej w re­gio­nie a­ma­tor­skiej gru­py ko­lar­stwa szo­so­we­go.
  • Po­pu­la­ry­za­cja lo­kal­nych i o­gól­no­pol­skich im­prez ko­lars­kich, w któ­rych bie­rze u­dział ze­spół.
  • Pro­mo­wa­nie spon­so­rów wspie­ra­ją­cych team.

Gazeta Olsztyńska

naszosie.pl

Działania

  • Przy­go­to­wy­wa­nie re­la­cji z wy­ści­gów o­raz newsów z życia gru­py z my­ślą o me­diach w wo­je­wództ­wach war­miń­sko-ma­zur­skim i ku­jaw­sko-po­mors­kim.
  • In­spi­ro­wa­nie lo­kal­nych i ogól­no­pol­skich re­dak­cji do po­dej­mo­wa­nia te­ma­tów do­ty­czą­cych ko­lar­stwa a­ma­tor­skiego.

Trochę statystyk

glasses
17

wyścigów opisaliśmy

envelope on screen
57

razy zajmowaliśmy podium

glass on screen
1100

kilometrów przejechał średnio w wyścigach nasz zawodnik

talk bulbs on screen
40

publikacji w pierwszym sezonie